hain Celestial Group, Inc. – United Kingdom (“UK”) koncernskattestrategi for regnskabsåret afsluttet 30. juni 2021

Introduktion

Denne erklæring beskriver den britiske skattestrategi, som den gælder for de britiske datterselskaber af The Hain Celestial Group, Inc. ("koncernen"). Hain Daniels Group Limited og Ella's Kitchen Group Limited (de endelige britiske moderselskaber) anses for at være lederne af de britiske underkoncerner. De britiske selskaber, der indgår i koncernen, er anført i bilag 1.

Dette dokument er blevet stillet til rådighed i overensstemmelse med bilag 19 til finansloven af 2016. Koncernen anser med offentliggørelsen af dette dokument at opfylde sin forpligtelse i henhold til paragraf 19(2) i bilag 19 til finansloven af 2016 om sit regnskabsår, der afsluttedes den 30. juni 2021.

Denne strategi gælder fra datoen for offentliggørelsen, indtil den erstattes af en anden.

Tilgang for styring og risikostyring i forbindelse med beskatning i UK

Koncernen er forpligtet til at overholde alle skattelove og -regler i de lande, hvor den opererer, herunder UK. Det endelige ansvar for skattestrategien og forvaltningen af skatterisici ligger hos koncernens bestyrelse. Bestyrelsen uddelegerer den daglige ledelse af den britiske virksomhed, herunder britiske skattesager, til hver enkelt Chief Financial Officer ("CFO") i de britiske moderselskaber, som rapporterer til bestyrelsen i hvert af de britiske moderselskaber. Hver CFO leder et professionelt kvalificeret regnskabs- og skatteteam og søger regelmæssigt ekstern rådgivning fra førende professionelle skatterådgivere.

Koncernen opretholder:

  • E række specifikke skatteproceskontroller for at sikre overholdelse af sine skatteforpligtelser, og

  • Et system til vurdering og kontrol af skatterisici som en del af den overordnede interne kontrolramme, der gælder for koncernens finansielle rapportering.

Koncernens skatteforhold og -procedurer for styring af skatterisici gennemgås regelmæssigt for at sikre, at processer og foranstaltninger er ajourførte og kan identificere, vurdere, styre og mindske skatterisici, samtidig med at de er i overensstemmelse med koncernens forretningsstrategi og styringsramme.

Alle lovpligtige rapporter, indkomstskattehensættelser, selskabsselvangivelser og korrespondance med Her Majesty's Revenue and Customs ("HMRC") gennemgås og godkendes af hovedkvarterets virksomhedsfinansieringsteam, inden de indsendes til HMRC eller indarbejdes i den lokale og/eller US GAAP-finansielle rapportering.

Alle transaktioner eller planlægning, der kan få væsentlig indflydelse på koncernen, gennemføres i overensstemmelse med koncernens globale skattestrategi under ledelse og vejledning af koncernens finansierings- og ledelsesteam. Der foretages koordinerede konsultationer med både de lokale og globale selskabsskatte- og juridiske rådgivere for at sikre overholdelse af lokale og amerikanske skattelove og lovgivning.

Holdning til skatteplanlægning

Koncernen forvalter risici for at sikre overholdelse af lovkrav på en måde, der sikrer betaling af det korrekte skattebeløb i den korrekte jurisdiktion på det korrekte tidspunkt.

Koncernen er kun villig til at foretage skatteplanlægning, hvis den både (a) er i overensstemmelse med målene og formålene med koncernens forretningsaktiviteter og strategi og (b) er i overensstemmelse med principperne for "skattemæssig risikovillighed", som er beskrevet nedenfor.

Koncernens skattemæssige risikovillighed er underlagt disse overordnede principper; koncernen forpligter sig til følgende:

  • at være gennemsigtig og åben i alle sine forbindelser med alle skattemyndigheder;

  • fuldt ud i ånd og ordlyd at overholde alle relevante skattelove, der gælder i UK og i ethvert område, hvor koncernen har aktiviteter;

  • at overveje enhver skattemæssig stilling eller aftale under fuld hensyntagen til det sociale ansvar, som alle koncernens selskaber har for at opføre sig som gode samfundsborgere, og under fuld hensyntagen til bredere omdømmemæssige og kommercielle risici for koncernen generelt; og

  • at udnytte tilgængelige skattelettelser og incitamenter, hvor de er tilgængelige, og på en måde, der er i overensstemmelse med regeringens politik.

Risikoniveau i forbindelse med britisk beskatning, som virksomheden er parat til at acceptere

Koncernens holdning er at minimere skatterisici, og vi sikrer, at når der opstår risici, identificeres, evalueres og håndteres de proaktivt. Ved transaktioner, hvor der er en væsentlig grad af usikkerhed eller kompleksitet, søger vi ekstern rådgivning til at hjælpe med at reducere risikoen.

Tilgang til koncernens forhold til HMRC

Koncernen er forpligtet til at overholde alle britiske skattelove og -regler fuldt ud og fokuserer på åben kommunikation og engagement med skattemyndighederne, herunder HMRC. Dette indebærer bl.a., at der rettidigt indsendes nøjagtige HMRC-indberetninger, at alle relevante fakta oplyses, og at eventuelt usikre områder drøftes proaktivt og rettidigt med HMRC.

Koncernen kommunikerer med HMRC's Customer Compliance Manager og HMRC's specialiserede teams for at fremme et gennemsigtigt og konstruktivt forhold til HMRC.

Offentliggjort 26. juni 2021.

Bilag 1 - Liste over selskaber, der er omfattet af den britiske skattestrategierklæring

Clarks UK Limited
Daily Bread Limited
Daniels Chilled Foods Limited
Daniels Group Limited
Ella’s Kitchen (Brands) Limited
Ella’s Kitchen (International) Limited
Ella’s Kitchen (IP) Limited
Ella’s Kitchen Group Limited
Farmhouse Fare Limited
Hain Celestial (C&S) Limited
Hain Celestial UK Limited
Hain Frozen Foods UK Limited
Histon Sweet Spreads Limited
JFP Blackbird Limited (anciennement Johnson’s Fresh Products Limited)
JFSJ Blackbird Limited (anciennement Johnson’s Freshly Squeezed Juice Limited)
S. Daniels Limited
SR Blackbird Limited (formerly Sun-Ripe Limited)
The Hain Daniels Group Limited
The New Covent Garden Food Company Limited
The New Covent Garden Soup Company Limited
The Yorkshire Provender Limited